Algemene voorwaarden | jouwMaatkast.nl
  • 100% Meubels op maat
    gratis levering
  • Jouw meubel wordt in Duitsland geproduceerd

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Voorwerp
Deze algemene bepalingen regelen het juridische kader voor het gebruik van de website deinSchrank.de en de via deze website afgesloten contractuele verbintenissen tussen de koper – in het vervolg “klant” genoemd – en de verkoper deinSchrank.de GmbH, Von-Klespe-Str. 3, 50226 Frechen, Deutschland – in het vervolg “deinSchrank.de” genoemd.
De algemene bepalingen en het elektronische bestelformulier kunnen door de klant worden opgeslagen en/of geprint.

Artikel 2 Afsluiting van de overeenkomst
1. Het aanbod en de afbeeldingen/beschrijvingen op de websites van deinSchrank.de zijn vrijblijvend. Bestellingen uit het buitenland worden alleen uitgevoerd onder de betalings- en leveringsvoorwaarden die gelden in het land van waaruit wordt geleverd.
2. deinSchrank.de bevestigt op elektronische wijze de ontvangst van de klantbestelling. De bevestiging houdt niet de afsluiting van de overeenkomst in.
3. Voor de bestelling geldt een voorbehoud van beschikbaarheid van de waren. Wanneer de waren niet beschikbaar zijn, wordt de klant onverwijld daarover geïnformeerd en reeds geleverde tegenprestaties terugbetaald. De waren worden uitsluitend in de voor huishoudelijk gebruik gebruikelijke hoeveelheden geleverd.
Bestellingen kunnen alleen worden gedaan door volwassen personen (= vanaf 18 jaar).
4. Met het versturen van de winkelmand plaatst de besteller een bindende bestelling. De besteller is gedurende zes weken aan zijn bestelling gebonden, tenzij deinSchrank.de bestelling voor het verstrijken van deze periode afwijst. De voorstelling van de producten in onze online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar stelt een onverbindende online-catalogus voor. De bevestiging van het ingaan van de bestelling volgt direct na het versturen van de bestelling en behelst nog geen contractuele aanname. We kunnen uw bestelling op twee manieren aannemen, eerstens door verzending van een opdrachtbevestiging per e-mail of tweedens door uitlevering van de goederen binnen 2 dagen. Buitenlandbestellingen worden alleen op aanvraag en tegen voorafbetaling afgewikkeld. Het afsluiten van het contract verloopt enkel in de Nederlands taal.

Artikel 3 Prijzen en condities
1. Geldig is steeds de actuele prijslijst. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke btw en leveringskosten. Voor bestellingen in Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk bedragen de leveringskosten 10% van de productwaarde (in Zwitserland minimaal echter € 69,00 netto).
2. Wij bieden volgende betaalmogelijkheden aan:
-    Per creditcard
-    Op rekening met 30 % aanbetaling. Het restbedrag is naar levering over te maken. De levering van de waren buiten Duitsland is uitsluitend mogelijk na een aanbetaling van 30% (betaling op factuur) of tegen vooruitbetaling.
-    Het gehele bedrag per vooruitbetaling. Het factuurbedrag dient te worden overgemaakt op de bankrekening die is vermeld op de factuur u krijgt hiervoor direct 1% korting.
-    iDEAL
-    Paypal

Artikel 4 Levering / eigendomsvoorbehoud
1. Voor zover niet anders is overeengekomen vindt de levering plaats af magazijn aan het door de besteller aangegeven bezorgadres.
2. Voorwaarde voor de bezorging is dat ter plaatse de mogelijkheid bestaat voor toegang, keren en lossen voor een vrachtwagen. Bij de bezorging dient u aanwezig te zijn om de levering te bevestigen. U wordt voorafgaande aan de levering geïnformeerd over de dag van bezorging. De levering vindt plaats tot aan de trottoirrand. Verdergaande levering en meerkosten bij de bezorging worden achteraf en separaat in rekening gebracht.
3. Het eigendom van de geleverde waren gaat pas met de volledige nakoming van alle vorderingen van de verkoper over op de klant.

Artikel 5 Inlichting over het recht op herroeping

deinSchrank.de GmbH levert uitsluitend waren die op basis van specificaties van de klant worden geproduceerd en zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de klant. Daarom bestaat er op grond van artikel 7:46d lid 4 Burgerlijk Wetboek geen recht op herroeping.

Artikel 6 Garantie en aansprakelijkheid
1. deinSchrank.de garandeert niet dat de website deinSchrank.de op ieder moment bereikbaar is en geen fouten bevat. Dit geldt in het bijzonder als de toegang tot het aanbod wordt beperkt door storingen die buiten de invloedssfeer van deinSchrank.de liggen.
2. Wanneer de koopwaren een gebrek hebben waarvoor deinSchrank.de aansprakelijk is, kan de klant volgens de wettelijke bepalingen nalevering (herstel van het gebrek of vervangende levering) eisen.
3. Bij opzet of grove nalatigheid betaalt deinSchrank.de schadevergoeding in volledige hoogte ongeacht de rechtsgrond. Bij het ontbreken van een toegezegde eigenschap bedraagt de schadevergoeding de typische en voorzienbare schade, die door de toegezegde eigenschap zou moeten worden verhinderd. In alle overige gevallen is aansprakelijkheid uitgesloten, voor zover hieronder niet anders is geregeld. deinSchrank.de is uitsluitend aansprakelijk voor schade die aan het geleverde voorwerp zelf is ontstaan. In het bijzonder is deinSchrank.de niet aansprakelijk voor gederfde winsten of andere vermogensschade. Voor zover de aansprakelijkheid van deinSchrank.de is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor werknemers, vertegenwoordigers en uitvoeringsassistenten. De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, voor zover er letselschade is ontstaan of wanneer de klant aanspraken heeft op grond van de artikelen 1 en 4 van het Produkthaftungsgesetz (Duitse wetgeving inzake productaansprakelijkheid).

Artikel 7 Bescherming persoonlijke gegevens

1. deinSchrank.de behandelt de persoonlijke gegevens van de klant en de gebruiker van deinSchrank.de vertrouwelijk en stelt deze slechts beschikbaar aan derden, voor zover dit is toegestaan op grond van de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens of als de klant hierin toestemt.
2. deinSchrank.de wijst erop dat persoonlijke gegevens van de klanten elektronisch worden verwerkt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst, voor zover niet anders is overeengekomen. Met het versturen van de bestelling verklaart de klant ermee akkoord te gaan, dat de verstrekte gegevens door deinSchrank.de worden opgeslagen en ten behoeve van de prestatielevering en de facturatie worden verwerkt en gebruikt, en eventueel worden doorgegeven aan dienstverleners die opdrachten uitvoeren in het kader van de prestatielevering.
3. Bij opzegging van de overeenkomst worden de persoonlijke gegevens van de klant gewist op het moment dat de opzegging effectief is, tenzij het langer opslaan wettelijk is toegestaan of separaat is overeengekomen.
4. U kunt tegen de verwerking of het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden of ten behoeve van markt- of opinieonderzoek bezwaar maken onder het volgende adres:

deinSchrank.de GmbH
Von-Klespe-Str. 3
50226 Frechen
Duitsland

Telefoon: 00492234-898042-4
Fax: 00492234-8980409
E-mail: info ( at ) deinSchrank.de

Artikel 8 Slotbepalingen
1. deinSchrank.de behoudt zich het recht voor het aanbod en/of deze contractuele voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
2. Van toepassing is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het UN-kooprecht is uitgesloten.
3. Recht op verrekening heeft de klant uitsluitend als de tegenaanspraken rechtsgeldig zijn vastgesteld of door deinSchrank.de zijn erkend. Bovendien is de klant slechts bevoegd tot uitoefening van het retentierecht, voor zover zijn tegenaanspraak berust op dezelfde contractuele verbintenis.
4. Wanneer een van deze bepalingen ongeldig is, dan is dat niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Ongeldige bepalingen worden in dat geval vervangen door geldige regelingen, die het nagestreefde economische en juridische doel zoveel mogelijk benaderen. Bevoegd gerecht is het gerecht in Frechen, voor zover de klant koopman in de zin van het Duitse wetboek van koophandel, publiekrechtelijk rechtspersoon of openbaar lichaam is. Hetzelfde geldt als de klant op het moment van het instellen van de vordering niet is gevestigd in de Bondsrepubliek Duitsland of daar niet zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft.